สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 5 - Variable Tags and Local Variables

เริ่มจากคลิกขวาที่ My Projects จากนั้นเลือก New_Project


ตั้งชื่อไฟล์จากนั้นให้เลือก Starter Project เป็น My_Style_HD768_titlebar


การตั้งชื่อ Tag (Tag Name Syntax)
การตั้งชื่อ Tag ต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้

1. ต้องขึ้นต้นด้วย ตัวอักษร หรือ _ แล้วต่อด้วย ตัวอักษร หรือ ตัวเลข หรือ \ หรือ _

อักขระที่ใส่ได้ คือ ตัวอีกษร (A-Z, a-z) ตัวเลข (0-9) เครื่องหมาย underscore (_) และเครื่องหมาย backslash (\) เช่น _MyTag123, my\New\Tag, MyTag123 ใช้ได้แต่ \NewTag\ ไม่สามารถใช้ได้

2. ต้องไม่มีคำสงวน เช่น DATE, TIME , AND, OR, NOT, FOR, TO, UNTIL เป็นต้น


คำสงวนใน Vijeo Citect

การใช้ชื่อ Tag แบบโครงสร้าง (Using structured tag names)
การตั้งชื่อ Tag แบบโครงสร้างจะช่วยให้ระบุที่มาของ Tag ได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง Equipment ในภายหลัง โดยตั้งชื่อตามหลักดังนี้

Area_Type_Occurrence_Attribute หรือ พื้นที่_ประเภท_ลำดับที่_ค่า เช่น

PLT_LINE1_PUMP_001_CMD

PLT_LINE1 ระบุว่าพื้นที่อยู่ในส่วนไลน์ 1 ในโรงงาน
PUMP ระบุว่าเป็นปั้ม
001 ระบุว่าเป็นตัวที่ 1
CMD ระบุว่าเป็นคำสั่งควบคุม ON/OFF

ชนิดของข้อมูล (Tag Data Types)
Vijeo Citect มีชนิดข้อมูลดังต่อไปนี้


Variable Tags และ Local Variables
ตัวแปรที่ใช้ใน Vijeo Citect มี 2 แบบดังนี้
  1. Variable Tags เป็นตัวแปรที่มีการเชื่อมต่อกับ I/O Device จริงๆ (รวมถึง DISK I/O ด้วย)
  2.  Local Variable เป็นตัวแปรที่ใช้เฉพาะภายในโปรเจคเท่านั้น จะถูกล้างข้อมูลออกทุกครั้งเมื่อเริ่ม Runtime ใหม่
การสร้าง Variable Tags และ Local Variables
ไปที่ Citect Project Editor -> Tags -> Variable Tags


สร้างตัวแปร BLD_PUMP_001_CMD ตามภาพ


สร้างตัวแปร BLD_PUMP_001_MODE ตามภาพ


กด F2 เพื่อขยายการปรับแต่งเเพิ่มเติม จากนั้นสร้างตัวแปร BLD_PUMP_001_SPEED ตามภาพ


ไปที่ Citect Project Editor -> Tags -> Local Variables


สร้างตัวแปร LOCAL_VALUE ตามภาพ


Compile เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าไปที่ Citect Project Editor -> Files -> Compile (หรือกด Alt+F10)


ถ้าทุกอย่างถูกต้องจะขึ้นหน้าต่างนี้ให้กด OK


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากในวิดีโอท้ายบทความครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA