วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADASCADA ย่อมาจากคำว่า (Supervisory Control and Data Acquisition การควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล) ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมและเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆในระบบอุตสาหรรม ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่
  • Control Client ส่วนที่ใช้ในการควบคุมและสั่งการ